SAN-TEZ


SAN TEZ PROGRAMI

 

San-Tez Programı Nedir? 

Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır. 

 

Ne Zaman Başvurulabilir?

SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15’i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos  ayının 15’i  olarak belirlenmiş olup,  bu tarihlerin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar başvurular kabul edilmektedir.

 

San-Tez Programının Hedefleri Nelerdir?

 • Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
 • Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,
 • KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,
 • Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,
 • Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
 • Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,
 • Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,
 • Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
 • Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.  
 

Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?

Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

 

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

 

Nasıl Başvurulur?

Bu programdan yararlanmak isteyen üniversite ve kuruluş, San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanmış projesini, biri ıslak imzalı, 2 kopya halinde hazırlayarak Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe teslim eder.

 

Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

•  San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilecektir.

•  San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir,

•  San-Tez Programı kapsamında, üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmayacaktır,

•  Projeler, yeni yayınlanan Proje Başvuru Dokümanında verilen sıralamaya göre hazırlanacaktır,

•  Başvuru dokümanında verilen tanımlar projenin hazırlanma aşamasında bilgilendirme amaçlı olup, tanımların proje dokümanına eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

•  Proje toplam bütçesine dahil edilecek personel ödemesi ve telif ücretleri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen miktarlar çerçevesinde hesaplanacaktır. Bunun dışında bir ödeme yapılmak isteniyorsa bu ayrıca belirtilecek, ancak proje bütçesine dahil edilmeyecektir.

•  Proje bütçesi, proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanacaktır.

 

Proje Değerlendirmede Dikkate Alınan Bileşenler Nelerdir?

 • Proje ve Kuruluş Bilgileri
 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji düzeyi ve Yenilikçi Yönü
 • Proje Planı ve Kuruluşun Alt Yapısı
 • Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
 • Proje Bütçesi
 

 Yürütülecek Faaliyetler Nelerdir?

 • San-Tez proje başvurusu,
 • Ön değerlendirme,
 • Değerlendirme,
 • Karar,
 • Sözleşme,
 • Ödeme işlemleri,
 • İzleme,
 • Mali inceleme ve denetim,
 • Proje sonuçlarının değerlendirilmesi
 

 Proje Personeline Ödenecek Aylık Ödeme Miktarları Nelerdir?

SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen projelerin yürütücüsüne aylık 800 TL telif ücreti tez öğrencilerini her hangi bir işte çalışıp çalışmadığına bağlı olarak ücret ödeniyor. Projede görev alan öğretim üyesi, araştırma görevlisi, uzman, teknisyen veya sanayi kuruluşu personelinden yardımcı araştırmacı veya personele de ücret ödenebiliyor.

 Proje Personeline Ödenecek Aylık Ücret Üst Sınırları:

      a) Proje Yürütücüsü : 800,00 TL/ay

      b) Yardımcı Araştırmacı : 500,00 TL/ay

      c) Yardımcı Personel : 400,00 TL/ay

      d) Tez Öğrencisi:

      • Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay

      • Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.250,00 TL/ay

      • Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 500,00 TL/ay

      • Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 400,00 TL/ay

 

 Yurtdışı Seyahat Desteği

Proje yürütücüsü ve tez öğrencisi öncelikli olmak üzere, proje ekibinin proje konusu ile ilgili katılacağı en fazla 2 uluslararası bilimsel toplantı ve yurt dışı faaliyetlerle ilgili giderleri proje bütçesinden karşılanabiliyor. Yurtdışı seyahatlerde; ödenecek miktarlar Avrupa ülkeleri için her seyahatte kişi başına 1500 ABD Doları, Uzakdoğu ülkeleri ve Amerika için ise 2000 ABD Doları karşılığı TL’yi geçemez.  

 

 Ön Değerlendirme Aşaması

 Başvurusu yapılan proje, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel

Müdürlüğü tarafından ön değerlendirilmeye tabii tutulur. Ön değerlendirmede dikkat edilen

noktalar şöyledir:

 • San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmalıdır.
 • Bunun için, temel araştırmaya yönelik projeler değerlendirilmeye alınmaz.
 • Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Eksik belge içeren projeler de değerlendirilmeye alınmamaktadır.
 

Değerlendirme ve Karar Aşaması

Bu aşamada projeler uzman kişilerden oluşan Proje Değerlendirme Grupları tarafından değerlendirilir. Paneller şeklinde gerçekleştirilen değerlendirme süreci, son proje başvuru tarihinden en geç 4 ay sonra sonlandırılır. San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilmektedir. Proje değerlendirme sonucu, Genel Müdürlük tarafından, son proje başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde kuruma ve proje ortaklarına bildirilir.

 

Sözleşme Aşaması

Projelerin Bakanlıkça desteklenmesine karar verilmesi durumunda, üniversite, bakanlık, firma temsilcisi ve proje yürütücüsü arasında bir sözleşme imzalanır. Proje, sözleşmede belirtilen tarih itibariyle başlar.

 

Uygulama Aşaması

Desteklenmesi uygun bulunan projeler için Bakanlığın bildirimini takiben, Rektörlükteki ilgili birim, Ziraat Bankası Şubesi’ne proje yürütücüsünün adına banka hesabı açar ve Proje Özel Hesabı ile Üniversitenin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası Bakanlığa resmi yazı ekinde bildirilir. Bakanlık, proje 1. dönem ödemesini, proje sözleşmesinin imzalanmasını müteakip bütçe olanaklarını da dikkate alarak en fazla 30 gün içerisinde proje hesabına yatırır. Aynı dönem için Firma katkısının da en geç 45 gün içinde yatırılması gerekir.

Proje hesabına aktarılan paranın, SAN-TEZ Projeleri’nin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İlgili Mevzuatlar (Maaş, Satın Alma, Yolluk ve Avans Çıkarımı… gibi) doğrultusunda kullanılması konusunda Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü ve Rektörlük Makamı Sorumlu Birimi görevlidir. BAP Koordinatörlüğü, hizmet alımı, yolluk çıkarılması gibi harcamaların ödeme belgesi ve eklerini hazırlayarak Sorumlu Birim’e gönderir. Gönderilen evrakları inceleyen Sorumlu Birimi, herhangi bir eksiklik olmadığı takdirde ödeme işlemini gerçekleştirir.

 

Ödenek Talep Dönemleri

Ödenek Talep Formu başvuruları, proje sözleşmesinin imzalanma tarihini takiben üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanır ve Genel Müdürlüğe sunulur.

 

Raporlama Aşaması

Projenin bilimsel ve mali yönden izlenmesi sözleşmede belirtilen dönemlerde, Bakanlık tarafından belirlenen format ve usullere uygun olarak hazırlanan raporlara dayanılarak Bakanlık tarafından yapılır. Bu süreçte:

 • Proje Yürütücüsü ve Firma tarafından üç aylık dönemler halinde Gelişme Raporları hazırlanır,
 • Bakanlık tarafından yayınlanan formata ve kılavuza uygun olarak hazırlanan Gerçekleşme Raporu, Proje Yürütücüsü, tez öğrencisi ve firma temsilcisi tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanır,
 • Bakanlık tarafından yayınlanan formata ve kılavuza uygun olarak, izleyici tarafından altı aylık dönemlerde İzleme Raporu hazırlanır.
 

Denetim Aşaması

Proje sonuçlarının ekonomik, mali ve teknik yönden değerlendirilmesi, Genel Müdürlük tarafından yapılır. Proje Yürütücüsü, proje bitiş tarihinden en geç 3 ay sonra Bakanlık web sitesinde bulunan Proje Sonuç Raporunu hazırlayarak Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

Projenin tamamlanmasından itibaren ilki proje bitiminden en geç 8 ay sonra olmak üzere toplam iki defa proje Ortağı Firma ve Proje Yürütücüsü tarafından Bakanlık web sitesinde bulunan formata uygun olarak Proje Sonuçları Ölçme ve Değerlendirme Raporu hazırlanıp Bakanlığa gönderilir.

Bu raporun Bakanlığa teslimini takip eden ay içinde proje izleyicisi durumu yerinde değerlendirmek üzere projenin yürütüldüğü proje ortağı firmayı ziyaret amacıyla görevlendirilir. İzleyici firmayı yerinde izler ve raporunu sunar. Proje Bakanlıkça değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 

Nereden Bilgi Edinilebilir?

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
TOBB İkiz Kuleleri C-Blok 19. Kat Eskişehir Yolu 9. Km. 06530, ANKARA

E-Mail : santez@sanayi.gov.tr


Tel        : 0 (312) 201 68 38 
                0 (312) 201 68 48 
                0 (312) 201 68 71


Faks      : 0 (312) 201 68 54

 

İlgili Dokümanlar…

1-PROJE BAŞVURU HAZIRLAMA KILAVUZU-2009 

2-SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DÖKÜMANI-2010

3-TEKNİK VE MALİ KILAVUZ-2010

4-SANTEZ PROJE ÖN İNCELEME FORMU-2009

5-SANTEZ DEĞERLENDİRME FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU-2009

6-SANTEZ PROJE DEĞERLENDİRME FORMU-2009

7-SANTEZ PROJE SÖZLEŞMESİ

8-SANTEZ GELİSME RAPORU

9-SANTEZ PROJE GERÇEKLEŞME RAPORU

10-İZLEME RAPORU-2009

11-SANTEZ PROJE SONUÇ RAPORU-2009

12- PROJE İZLEYİCİ SÖZLEŞMESİ

13-DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ÜCRET ÖDEME FORMU

14-FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET SÖZLEŞMESİ-ÖRNEKTİR

15-GİZLİLİK VE FİKRİ MÜLKİYET SÖZLEŞMESİ

16-MAKİNA-DONANIM PAYLAŞIM ANLAŞMASI

17-SAN-TEZ İHTİYAÇ FORMU